צילום: שמואל ברוך חוק בתי המשפט קובע באילו עניינים מוסמכת לדון ערכאה משפטית מסוימת. זוהי הסמכות העניינית של בית המשפט. כך למשל מוסמך בית משפט השלום לדון בתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים, אך הסמכות העניינית לתביעות כספיות גבוהות יותר נתונה לבית המשפט המחוזי. כאשר לא ניתן לתת ביטוי כספי או הערכה לשווי, העניין מצוי בסמכות בית המשפט המחוזי.

עוד ידיעות משפטיות מהקיבוצים:
החבטה האחרונה: סוף למועדון הגולף בגעש
תביעה של שבעה מיליון שקלים מקיבוץ שובל

שישה חברי קיבוץ כפר הנשיא טענו בתביעה שהגישו באמצעות עו"ד אברהם אמיר לבית משפט השלום בנצרת, כי הם זכאים לפסק דין המצהיר על זכאותם לכלל ימי החופשה שצברו והמונע מהקיבוץ למחוק את זכותם החוזית-כספית.לטענתם הם מועסקים בקיבוץ במשרות קבועות החל משנת 2002. בשנות עבודתם נצברו לזכותם ימי חופשה רבים. הם סיפרו כי נודע להם על כוונת הקיבוץ לשלול מהם את הזכות הכספית הצבורה שלהם לימי חופשה שנתית ולהעמידה על שישים ימים בלבד.

פניותיהם לקיבוץ, לחזור בו מכוונתו לאפשר להם לפדות את ימי החופשה הצבורים או לממשם בפועל, לא נענו. לדבריהם, מדובר בהפרה של התחייבות חוזית של הקיבוץ כלפיהם. הם אומרים שאין כל אזכור בתקנון הקיבוץ או במודל ההתחדשות משנת 2004 לאפשרות של פגיעה או מחיקת זכותם לימי חופשה צבורים.

הקיבוץ, באמצעות עו"ד ניצן טבנקין (קופרשמיט את גולדשטיין, עורכי דין), טען מנגד שמדובר בהחלטות סבירות שהתקבלו כדין על ידי רשויות הקיבוץ המוסמכות, וכי יש להן תחולה רטרואקטיבית. הקיבוץ תיאר שבהחלטות מעודכנות שקיבל בשנים האחרונות נקבע שימי חופשה שלא נוצלו בידי החבר בשנה מסוימת ייצברו לזכותו בשנה שלאחריה, כאשר ניתן לצבור ימי חופשה עד שנתיים לאחור (השנה הנוכחית ועוד שנתיים קודמות) ולא יותר משישים ימים.

בדיון העלתה פרקליטת הקיבוץ את השאלה אם יש לבית משפט השלום סמכות עניינית לדון בתביעה זו.
השופט אלעד טל אמר כי ככל שמדובר בדרישה לבטל את החלטת הקיבוץ בעניין צבירת ימי חופשה, מדובר בתביעה לזכות שלא ניתן להעריך את שוויה הכספי, שכן היא תחול על כלל החברים העובדים בקיבוץ, וממילא אם יינתן לה כימות כספי היא תעלה על גבול סמכותו של בית משפט השלום.

מקרים שבהם נתבקש סעד הצהרתי לביטול החלטת האסיפה הכללית נידונו בבית המשפט המחוזי ולא בבית המשפט השלום, הוסיף השופט, והסביר כי למעשה החברים תוקפים את החלטות הקיבוץ בטענה שאין הן חוקיות, שהן נתקבלו בניגוד לתקנון, שהן גורמות לקיפוח ושלהכרעה בהן השלכה לא רק על התובעים אלא על כלל החברים המועסקים בקיבוץ. עניינים אלו מצויים בסמכות בית המשפט המחוזי, פסק השופט, והורה על העברת הדיון בתובענה אל בית המשפט המחוזי בנצרת.