מהאלבום הפרטי עיגון זכויות חברי הקיבוץ הוותיקים בקיבוץ דן, שהם במעמד חברות מלאה, מעורר מחלוקת חריפה באשר להדרת חברי הקיבוץ האחרים, שהם במעמד חברים בעצמאות כלכלית. האם מדובר במהלך משלים שנועד להבטיח ולשריין את זכויות החברים הוותיקים לשנים ארוכות - כדוגמת המודלים לשיוך נכסים יצרניים או פירותיהם - או שמא מדובר במהלך העלול ליצור הפרדה ופיצול לשתי קהילות ולשתי מערכות כלכליות נפרדות באותו קיבוץ?

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
מי ישלם את הוצאות האשפוז בבית הסיעודי
משמרות: האם הקיבוץ הוא הנתבע הנכון והיחיד בתביעה
האם מותר לחשוף מסמך העלול לפגוע בפרטיותו של אדם

ואלו הפרטים: בקיבוץ דן הושלמו לאחרונה מהלכים של תאגוד הפעילות העסקית והוקצו באגודת חברים (המחזיקה ב-49% מתאגיד אחזקות העסקים של דן) זכויות לחברי הקיבוץ הוותיקים, 165 במספר. הצעירים שבהם הם בני ארבעים פלוס, והמבוגרת היא בת מאה.'הגרעין הקשה' הוא בני ה-75 ומעלה. ואשר לחברים החדשים - שמספרם 150 בקירוב, ושנקלטו במעמד עצמאות כלכלית - בהסכמי הקליטה הוסכם ונחתם מערך זכויות וחובות השונה מזה החל על החברים הוותיקים. בין השאר אין הם רשאים להשתתף בהצבעות הקשורות לעסקי הקיבוץ ולנכסיו, וכן בהצבעות על נושאי פנסיה.

החלטה שהתקבלה ברוב גדול באסיפה הכללית של קיבוץ דן בפברואר (ושבה לא השתתפו החברים בעצמאות כלכלית), והחלטה נוספת שהתקבלה לאחרונה, אף היא בהשתתפות החברים הוותיקים בלבד, שהוליכה להתפטרות שני חברי מזכירות - נועדו ליצור "הסדר אחיד וקוהרנטי בנושא הבטחת זכויות החברים הוותיקים, וזאת לאור מגמה של בחינה מחודשת של זכויות וחובות החברים בעצמאות כלכלית".

הצוות שניסח את ההחלטה עם עורכי הדין עומר כהן ומיכל ינאי (שלמה כהן ושות') הוקם על בסיס הרצון לעגן ולחזק את זכויות החברים הוותיקים, ולהבטיח את מקורות המימון.

לפי עיקרי ההחלטה הקים הקיבוץ קרן נאמנות לניהול ענייני החברים הוותיקים וזכויותיהם ("קרן ההגנה"), שתהיה כפופה אך ורק לאסיפת הנהנים, כלומר אותם חברים ותיקים בקיבוץ, לפי רשימה סגורה שבה שמות כל החברים הנמצאים במעמד חברות מלאה.

נהנה ייגרע מרשימת הנהנים עם הפסקת חברותו בקיבוץ מכל סיבה שהיא. קרן הנאמנות תוחזק בידי נאמן שימונה בידי אסיפת הנהנים, והוא יפעל לפי הסכם הנאמנות שייחתם עמו ולפי הנחיות הנהלת הקרן. הנהלת הקרן תיבחר באסיפת הנהנים לתקופה של חמש שנים, ובאחריותה ליישם, באמצעות מקורות הקרן, את ענייני החברים הוותיקים ואת ניהול הקרנות הייעודיות עבורם, כולל עתודה לצורך תשלום לנהנים.

מטרות הקרן ברורות ומפורשות: ניהול ותשלום של כספים לנהנים על פי זכויות החברים הוותיקים; קבלת זכויות מהקיבוץ או מתאגידיו עבור הנהנים; צבירת עתודה לתשלומים לנהנים; ניהול ומימון העניינים והצרכים של החברים הוותיקים (הנקראים גם החברים המלאים) באופן מובחן מענייני מגזר החברים (כלומר כלל החברים בקיבוץ).

מימון ומחויבות
לצורך איגום המקורות עבור הנהנים יעביר הקיבוץ לקרן, בנאמנות, לתקופה של 25 שנים ויותר: את הבעלות, את השליטה, את הזכויות ואת הכספים ביחס לזכויות הקיבוץ בעסקיו ובנכסיו, ובהם זכויות לניהול המקרקעין שבקיבוץ; זכויות בתאגידים ארציים ואחרים; זכויות הקיבוץ בנכסיו היצרניים; זכות הקיבוץ לגבות מהחברים הוותיקים מס פרוגרסיבי; חיובים פנימיים שונים; זכויות הקיבוץ ביחס לקופות גמל ופיקדונות וכספים אחרים שהפקיד הקיבוץ לצרכי פנסיה; כל מקור כספי אחר של הקיבוץ, למעט נכסים שהוגדרו במפורש ושישמשו את כלל הקיבוץ מבלי לעבור לקרן.

כאמור, השימוש במקורות הקרן נועד בעיקרו להבטיח את זכויות החברים הוותיקים, אך גם לשם צבירת כספים בקרן עתודה, שיהיה בה די "לשם סיפוק כלל השימושים עבור הנהנים לתקופה של שלוש שנים קדימה, ובהמשך - עד לתום זכאותם".

ההחלטה מדגישה כי הקיבוץ אינו מעביר זכויות בעלוּת או קניין מלא באותם נכסים העוברים לניהול הקרן. הזכויות מועברות, בנאמנות, לתקופה מוגבלת בזמן, כדי שהקיבוץ יוכל לממש את החלטותיו ולקיים את מחויבויותיו כלפי החברים הוותיקים.

לחברים הנהנים לא תהיה זכות אישית בכספים שיופקדו בקרן, וזכותם בהם תהיה רק לפי ההחלטות הנוגעות. ההחלטה מייצרת בידול של ממש בין כספי הקרן לבין נכסי הקיבוץ, והיא קובעת כי כספי הקרן לא יהיו נכס של הקיבוץ, וכן כי לקיבוץ לא תהיה כל זכות להשפיע על ניהול הקרן, אלא אם קיבל הנחיות או הסכמה מהנהלת קרן הנאמנות.

ההחלטה מפרטת שורה של מקורות כספיים שיוקצו לקרן, ובהם דמי שימוש במבנים שבהם משתמשים העסקים; רווחים של 'עסקים דן'; קרן הונית צבורה לצורכי פנסיה; מיסוי פרוגרסיבי; חלקו של הקיבוץ מתוך רווחי 'עסקים דן' ותמורות ממימוש נכסים; וכן כל מקור כספי אחר של הקיבוץ. ההחלטה מחר