צילום: שירלי זינגר "לעיתים ניתן לעכב הליך לסילוק יד לצורך הכרעה במחלוקת קניינית. זאת עושים כאשר לשני הצדדים טענות לזכות קניינית בנכס מסוים. אך במקרה זה, מעמדם של הנתבעים הוא בחיתולי הליך הקבלה, ואינו שקול לזכות מהותית בגינה ניתן לעכב הליך של סילוק יד". כך אמר השופט עידו כפכפי, מבית משפט השלום באשקלון, ופוסק לטובת קיבוץ גבים, בתביעה שזה הגיש לסילוק ידם של הנתבעים, זוג וילדיהם הקטינים, המתגוררים בשכירות בקיבוץ.

עוד סיפורים משפטיים מקיבוצים:
מהם גבולות העצמאות הכלכלית בקיבוץ
האם הקיבוץ רשאי לנכות רנטה מהפנסיה של ניצול השואה
בקרה גבע: האם פיטורי העובד נועדו לסכל את ההתארגנות

שנים מספר היו הנתבעים בהליכי קבלה לחברים במעמד "עצמאות כלכלית". בתביעת פינוי שהגיש גבים, באמצעות עורכות הדין נירה דגני ופזית רוור, הוא מתאר שהנתבעים סירבו לאפשר בחינה של חוסנם הכלכלי, ועקב תלונה שהוגשה נגד הנתבע, הופסק הליך הקליטה. משהגיעה תקופת השכירות לסיומה ביולי 2015, דרש הקיבוץ את סילוק ידם מהמושכר שבו הם מתגוררים בקיבוץ.הנתבעים, באמצעות עו"ד עודד זאוברמן ("גבי מיכאלי ושות', עורכי דין"), טוענים כי "היו ועודם מועמדים לחברות בקיבוץ". לדבריהם, "הקיבוץ משך את תקופת מועמדותם מעבר למותר בתקנון ונהג בהם כחברים, ולמעשה הם התקבלו לחברות מכוח התנהגות". על בסיס טענה זו פנו הנתבעים, לאחר הגשת התביעה נגדם, לרשם האגודות השיתופיות כדי שיכיר בהם כחברים.

לשיטתם הם "חברים", ולכן לא ניתן לדרוש את סילוק ידם טרם החלטה להוציאם מחברותם בקיבוץ. על כך משיב גבים שהנתבעים לא הגיעו לשלב של "מועמדים לחברות העולים להצבעה". לקיבוץ, טוענות פרקליטותיו, היתה הזכות להפסיק את ההליכים לקבלת הנתבעים לחברות, באשר, כאמור, הם לא קיימו את התנאי המוקדם של "בחינת החוסן הכלכלי", וזאת בנוסף לתביעה שהוגשה נגד הנתבע.

השופט עידו כפכפי מצא כי אין לנתבעים הגנה אפשרית נגד התביעה. כשהם חתמו על ההסכם לשנת שכירות נוספת, מסביר השופט, ידעו הנתבעים שגבים הפסיק את הליך הקליטה שלהם, וכי בתום השנה ייאלצו לעזוב את הקיבוץ.

השופט מותח ביקורת על פעולותיהם המשפטיות "לקבל מהקיבוץ הארכה לתקופת השכירות" ו"להמתין לתביעה לסילוק יד, כדי להעלות טענות נגד הליך הקבלה שלהם". אם החלטת הקיבוץ לא היתה מקובלת עליהם - היה עליהם לנקוט הליך עצמאי להכרת מעמדם, אך הם בחרו לעשות כן רק לאחר הגשת התביעה נגדם.

ההכרה במעמדם כחברי קיבוץ מסורה, אומנם, לסמכותו הייחודית של רשם האגודות, אומר השופט, אך לדעתו הסיכוי לכך מוטל בספק. לאורך הדרך ידעו הנתבעים שנבחנת האפשרות כי יתקבלו כמועמדים לחברות,
אך לא הראו כיצד נהג בהם הקיבוץ כחברים. גם אם יש להם סיכוי שכזה, מוסיף השופט, אין סיבה לעכב את פינוים מהדירה.

השופט מורה כי המושכר יפונה עד ליום 1 בספטמבר השנה, וממליץ לגבים לאפשר לילדי הנתבעים להמשיך וללמוד במוסדות החינוך שבקיבוץ, גם בשנת הלימודים הבאה.