באחת הרשימות במדור "משפט חברים" בנושא בחירת חברים למזכירות קיבוץ, תואר הנוהל התקין לבחירה. בדוגמה שהובאה ברשימה מתואר מצב שבו הציעו עשרה חברים את עצמם לשמונה מושבים במזכירות הקיבוץ, והשמונה שקיבלו את מספר הקולות הגבוה יותר, הם אלה שנבחרו לשמש בתפקיד.

עוד שאלות ותשובות משפטיות מקיבוצים:
למי מותר להצביע במקום חבר קיבוץ שנעדר?
מה מותר ומה אסור במזכירות הקיבוץ?
כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

מה הדין במקרה שאחד מחברי המזכירות הנבחרים פרש? האם, לפי הדוגמה של שמונה חברי מזכירות (שנבחרו מתוך עשרה) - יחליפו המועמד שהגיע למקום התשיעי בבחירות? מה יהיה משך תקופת כהונתו של התשיעי? מה הדין, לפי הדוגמה הזו, אם לא נבחר מועמד תשיעי?

המדור משיב: זרח יהב, מנהל תחום (פיקוח ובקרה כלכלית) במשרד רשם האגודות השיתופיות, אומר כי באשר למילוי מקום של חבר ועד הנהלה שפרש - מורה תקנה 25(א) לתקנות האגודות השיתופיות כי אם התפנה מקום של חבר ועד, מסיבה כלשהי (התפטרות או פסילה המונעת ממנו להמשיך לכהן), יבוא במקום חבר הוועד היוצא המועמד הבא בתור, שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד שנבחרו.

חבר הוועד הנכנס יכהן עד תום תקופת הכהונה של הוועד כולו (לדוגמה: אם תקופת הכהונה של הוועד היא שלוש שנים, והוא בא במקום החבר הפורש שנה לאחר שנערכו הבחירות, כי אז תקופת הכהונה שלו תהיה שנתיים). אין כל מגבלה של זמן בין מועד הבחירות לוועד למועד כניסתו של הבא בתור לכהונה בו.

במקרה שאין מועמד בתור למילוי מקומו של חבר הוועד היוצא, מוסיף זרח יהב,
קובעת תקנה 28(ב) לאותן התקנות, כי הוועד יכנס את האסיפה הכללית לבחירת חבר כדי להשלים את הרכב הוועד. גם במקרה זה, יכהן חבר הוועד הנבחר עד לתום תקופת כהונתם של שאר חברי הוועד המכהנים.

שואל אחר מציג, בהקשר דומה, שאלה מעניינת נוספת: לא אחת, בוועד הנהלה של אגש"ח "עסקי" (אגודת מפעל, למשל), מבקשים לייצר "רצף ניהולי", כך שבכל סיום תקופת כהונה יוחלפו רק שניים־שלושה נבחרים. מאחר שאין מדובר בהחלפה "במקשה אחת", אלא בהחלפה "מדורגת" (בחירות מחדש של רק מחצית, למשל, מקרב הדירקטורים/חברי ועד ההנהלה), הניתן לעשות זאת?

אגודה המבקשת לייצר "רצף ניהולי" כדי שבכל הליך בחירות ייבחרו רק חלק מחברי הוועד, מסביר זרח יהב, חייבת לתקן את תקנונה, כך שייקבע שבכל הליך בחירות - ייבחרו מחצית מחברי הוועד לתקופה שתיקבע, שנתיים למשל. כעבור שנה יתקיימו בחירות עבור מחצית מחברי הוועד, שיחליפו את אלה שנבחרו לפני שנתיים, וחוזר חלילה.