סכסוכים בין חבר לאגודה ניתנים לפתרון ולהכרעה במסגרת מנגנון בוררות פנימי, ככל שהדבר נקבע בתקנון האגודה. ישנן אגודות שהתקנון שלהן קובע כי מחלוקת תבורר במוסד בוררות מסוים, וישנם תקנונים שמפנים את בירור הסכסוך ל"בוררות רשם" - בוררות המתנהלת לפי פקודת האגודות השיתופיות, ולא לפי חוק הבוררות, אצל רשם האגודות השיתופיות או אצל מי שהוא ממנה לצורך זה.

כל הסיפורים גם בסלולרי: הורידו את האפליקציה החדשה של mynet

ועכשיו לפרטים: אגודה שיתופית טוענת לחוב כספי של אחת מחברות האגודה כלפיה, בסך 11 אלף ש"ח. משזו לא שילמה, ביקשה האגודה לקבל הכרעת בורר. הבורר שמונה פסק כי על החברה לשלם את חובה. החברה משיגה על פסק הבורר בפני עו"ד דנה ביאלר, עוזרת רשם האגודות השיתופיות.

עו"ד ביאלר מוצאת כי החוב שתבעה האגודה מורכב משניים: חוב לאגודה השיתופית וחוב לוועד המקומי ("מסי ועד מקומי"), ומציינת כי הגם שבשני ועדים אלה מכהנים בדיוק אותם חברים, ומתקיימת זהות פרסונלית ביניהם ("עקרון זהות הוועדים") - קיים שוני בין מערכת הדינים החלה על ועד הנהלה של אגודה שיתופית לבין זו החלה על ועד מקומי.

בעוד ועד האגודה פועל במישור הפרטי ואינו כפוף לדינים החלים על גוף ציבורי, הרי הוועד המקומי הוא זרוע של השלטון המקומי, שחלות עליו ההוראות המתייחסות לגופים ציבוריים. לפיכך, אומרת עו"ד ביאלר, יש להפריד בין החיובים שמשלמים חברי אגודה שיתופית לאגודה, מכוח החלטות האסיפה הכללית, ובין חיובים שמשלמים חברי אגודה שיתופית לוועד המקומי, גם בהתקיים זהות ועדים.

להפרדה זו יש משמעות גם לשאלת הבוררות. ב"בוררות רשם" - ניתן לברר רק סכסוכים הנוגעים ל"עסקי האגודה". תביעה כספית של אגודה כנגד חבר אגודה, בהתאם לכרטסת של חשבון החבר אצל האגודה - נכנסת לגדר "עסקי אגודה"; אך חוב שחייב חבר אגודה לוועד המקומי איננו בגדר "עסקי האגודה", ולפיכך סעיף הבוררות האמור אינו חל עליו.

האגודה, אומרת עו"ד ביאלר, כלל לא היתה רשאית להביא את חוב החברה לוועד המקומי
כחלק מהחוב שתבעה בהליך הבוררות הסטטוטורית.

מחובתם של שני גופים אלה, ועד ההנהלה של האגודה והוועד המקומי של היישוב, במיוחד כשמתקיים עקרון זהות הוועדים, לקיים מערכת נפרדת של הנהלת חשבונות, באופן שכספים שגובה ועד ההנהלה של האגודה לא יתערבבו, אף באופן רישומי, בכספים שהוא גובה בכובעו כוועד מקומי.

הכספים שנגבים ככספי ועד מקומי אינם כפופים לדיני האגודות השיתופיות. משכך, קובעת עוזרת רשם האגודות השיתופיות כי מהחוב שתובעת האגודה מהחברה יש להפריד את חובה בגין מסי ועד מקומי, באשר חוב זה אינו כפוף לדיני האגודות השיתופיות ולא ניתן לגבייה בבוררות סטטוטורית.