חברת קיבוץ שאלה: למי מותר להיות נוכח ולמי יש זכות הצבעה בישיבות מזכירות של קיבוץ? האם לבעלי תפקידים כגון גזבר, שאינם נבחרי ציבור, יש זכות הצבעה? האם לנציגי הרחבה שאינם חברים מותר להיות נוכחים בדרך כלל, או בעת דיונים בענייניהם האישיים של חברי קיבוץ, בישיבות מזכירות?

עוד שאלות ותשובות משפטיות מקיבוצים:
למי מותר לעיין בפרוטוקולים וברשומות הקיבוץ?
האם מותר למנוע "עצמאות כלכלית" בקיבוץ?
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

ויש תשובה: עו"ד מארי קושניר הררי, שעד לאחרונה שימשה בתפקיד סגנית רשם האגודות השיתופיות, אומרת כי כל קיבוץ, בהיותו אגודה שיתופית, חייב לקיים לפחות שתי רשויות עיקריות: אסיפה כללית וועד הנהלה. "מזכירות הקיבוץ" שגור בקיבוצים כשם חלופי ל"ועד ההנהלה", וככזו חלים עליה החוקים, התקנות והכללים החלים על ועד ההנהלה. מזכירות הקיבוץ נבחרת באסיפה הכללית מבין חברי הקיבוץ בלבד. לכל חבר מזכירות, מעצם היבחרו לתפקיד, יש זכות מוקנית להשתתף ולהצביע בישיבותיה.

"אין הוראה בדין המגבילה את קיום ישיבות המזכירות לפורום מצומצם של חבריה בלבד", אומרת עו"ד מארי קושניר הררי. "משכך, גם מי שאינם חברים בקיבוץ רשאים להשתתף בישיבות המזכירות, בין אם מכוח החלטה של האסיפה או הוראה מפורשת בתקנון. יש קיבוצים שכללו בתקנונם הוראה מפורשת הקובעת זכות השתתפות במזכירות לבעלי תפקידים שונים, כגון מזכיר, מרכז משק וגזבר, בין אם הם חברים ובין אם לאו.

"זאת ועוד, מתוקף סמכות המזכירות לקבוע את סדרי ניהול ישיבותיה, וכל עוד לא נקבע מפורשות אחרת בתקנון - מוסמכת המזכירות לזמן, בהתאם לשיקול דעתה, דרך קבע או לפי הצורך, מוזמנים שונים להשתתף בישיבותיה. כך לדוגמה, כאשר מתקיימים דיונים במזכירות בקשר לענף כלשהו בקיבוץ, נהוג לזמן לדיונים את מנהל הענף הנוגע לדיון".

דוגמה נוספת נוגעת לקיבוצים שמקיימים "הרחבה", אומרת קושניר הררי. כאשר מזכירות הקיבוץ מכהנת, מתוקף הוראות הדין לעניין זהות ועדים, גם כוועד מקומי - היא נוהגת לעיתים לזמן לישיבותיה (בעיקר לישיבות בהן נדונים נושאים הקשורים למישור הקהילתי ונוגעים לכלל תושבי היישוב) גם נציגים מההרחבה, שאינם חברי הקיבוץ, אך מדובר בהשתתפות בישיבות למשך הדיון הנוגע להם, ולא לכלל דיוני המזכירות. למזכירות הסמכות להחליט על קיום ישיבות פתוחות לכלל חברי הקיבוץ או לכלל תושבי היישוב.

עם זאת, יודגש כי סמכות המזכירות לזמן לישיבותיה גם מי שאינם חברים בה אינה אבסולוטית,
והיא יכולה לסגת מתוך הגנה על זכות חוקית אחרת, כגון הזכות לפרטיות. בהקשר זה ייאמר כי ספק אם תהא המזכירות מנועה מלקיים דיון בעניין כללי החל על כל חברי הקיבוץ בהשתתפות מוזמנים נוספים, ואפילו מי שאינם חברי המזכירות, ככל שתבחר לעשות זאת - וזאת בהבחנה מדיון בעניין אישי של חבר ספציפי, לגביו יכולה לקום לחבר הזכות להגנת פרטיותו מפני מי שאינם חברי מזכירות, ואותה יהיה על המזכירות לבחון לגופה.

מלבד אלה המוזכרים לעיל (חברי מזכירות, מי שהתקנון העניק להם זכות השתתפות מפורשת, או מי שזומנו על־ידי המזכירות) - אין לחברי הקיבוץ, ובוודאי למי שאינם חברים, זכות מוקנית להשתתף בישיבות המזכירות. כמובן שאין באמור לגרוע מזכותם החוקית של חברי הקיבוץ לעיין בפרוטוקולים של ישיבות המזכירות.

"אך חשוב מכל", מסכמת עו"ד מארי קושניר הררי, "יהיו המשתתפים הנוספים בישיבות המזכירות אשר יהיו - כאלה שהשתתפותם הותרה בתקנון או כאלה שהשתתפותם הותרה בהוראת המזכירות עצמה - המשתתפים הנוספים הם 'משקיפים' בלבד, ואין ולא יכולה להיות להם זכות הצבעה במזכירות".