היש לרשם האגודות השיתופיות סמכות להורות שאין לכנס אסיפה כללית בתקופת כהונתו של ועד ממונה? ארבעה חברי אגודה הביאו את השאלה הזו - באמצעות עו"ד רחל אסל, בדרך של עתירה - לשולחנו של בג"ץ.

עוד על רשם האגודות והקיבוצים:
מה הן סמכויות רשם האגודות בקיבוצים?
רשם האגודות תומך בהעלאת הפנסיה לקיבוצניקים
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

הרכב השופטים - אליקים רובינשטיין, יצחק עמית ואורי שהם - אומרים לעותרים כי לא זו הדרך, לאחר שתי החלטות של הרשם, בהן הורה שאין לכנס את האסיפה הכללית. את ההחלטות האלה של הרשם צריך היה לתקוף במועד ובאופן ישיר בערכאה המוסמכת, ולא בדרכי עקיפין שבעקיפין, באמצעות עתירה על החלטת רשם הדוחה השגה על פסק בוררות.

אמנם אין השופטים דנים בעתירה לגופו של עניין, אך הם מציינים שאינם סבורים, לכאורה, שצודקים העותרים בטענת חוסר הסמכות של הרשם שלא לאשר כינוסה של אסיפה כללית בנסיבות של ועד ממונה.

יש כאן מקום לפרשנות ב"התנגשות" שבין סעיף 14 (1) לפקודת האגודות השיתופיות, ותקנה 28א(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה).

בעוד שהפקודה קובעת את סמכות ועד האגודה להועיד אסיפה כללית
(בין השאר, לאחר דרישה של חברים באגודה), מציינת התקנה האמורה כי כשמדובר בוועד ממונה, ייעשה הדבר רק באישור הרשם.

לדעת השופטים, יש לפרש את סמכות הרשם באופן רחב, כך שבהינתן קיומו של ועד ממונה, וככל שנסיבות האגודה הן כאלה שכינוס אסיפה כללית עלול להיות לרועץ לניהול התקין - כפי שאירע כאן לדעת הרשם - הוא רשאי שלא לאשר פנייה לכינוס האסיפה, מה עוד שלפי אותן תקנות רשאי הרשם שמינה ועד ממונה לקבוע את סמכויותיו ולהנחותו בפעולותיו.

10,000 ש"ח עלתה לעותרים תשובת בג"ץ, והם ישלמו זאת כהוצאות משפט לאגודה, שיוצגה בידי עו"ד אייל סודאי. רשם האגודות יוצג בתיק זה בידי עו"ד ערין ספדי-עטילה מפרקליטות המדינה.