מלאכת עשיית הצדק אינה קלה. איך גורמים לנתבע לציית לפסק דין? הדרך הרגילה היא שימוש בהליכי הוצאה לפועל. דרך נוספת היא כפיית הציות לקיים את פסק הדין, באמצעות "הליכי ביזיון בית המשפט". כך, תובע המחזיק בפסק דין בו זכה - רשאי, בנסיבות מסוימות, לפנות לבית המשפט בבקשה שזה יצווה על הנתבע לציית לפסק הדין, אחרת יהיה צפוי לעונשי קנס ומאסר לפי "פקודת ביזיון בית המשפט".

עוד על הליך הבוררות בקיבוצים:
יפתח: לכל חבר קיבוץ הזכות לבוררות
ספר חדש: הבוררות בין עמוס עוז לקיבוץ חולדה
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

חבר נווה ים אוחז בידו פסק בוררות בינו לבין הקיבוץ, שאושר בידי רשם האגודות השיתופיות, לפי סעיף 52(5) לפקודת האגודות השיתופיות. סעיף 52 מהווה הוראה חשובה ביחסים שבין חבר הקיבוץ והאגודה. במקרה בו קבעו תקנות האגודה שההסדר ליישוב סכסוכים יתקיים בפני רשם האגודות - קמה לרשם סמכות "ליישב את הסכסוך בעצמו, או להעבירו לבורר".

מסר הרשם את הסכסוך להכרעת בורר - רשאי הוא, בסוף ההליך, "לאשר את פסק הבוררים". להחלטות הרשם במקרים שכאלה, קובע סעיף 52(5), יש תוקף של פסק דין מטעם בית משפט מחוזי, שאינו ניתן לערעור, ובאופן דומה ניתן להוציאו לפועל.

לטענת חבר הקיבוץ, באמצעות עורכי הדין שאול קוטלר ושחר הררי, כולל פסק הבוררות הוראות בנוגע לזכותו להקצאת מגרש בשטח נווה-ים, אך הקיבוץ אינו ממלא אחר פסק הבוררות. לטענתו, משאישר רשם האגודות את פסק הבוררות - הרי זה הופך ל"צו שיפוטי", שאי־ציות לו ניתן לאכיפה באמצעות קנס או מאסר, במסגרת הליכי ביזיון בית משפט, אותם הוא מבקש לנקוט נגד הקיבוץ.

נווה־ים, באמצעות עו"ד יורן גיל, מתנגד וטוען שהליכים שכאלה ניתן לנקוט רק כאשר מדובר בצו שהוצא בידי "בית משפט", כהגדרתו בפקודת ביזיון בית משפט ("כל בית משפט אזרחי"). רשם האגודות אינו כלול בהגדרות הפקודה, ולכן לא ניתן לנקוט "הליכי ביזיון" על יסוד פסק הבוררות.

השופט אלכס קיסרי, מבית המשפט המחוזי בחיפה, מסביר שהשימוש באמצעי הכפייה הללו
אפשרי רק במקום שפסק הבוררות אושר על ידי "בית משפט", שכן רק אז הוא הופך לצו שיפוטי הניתן לאכיפה באמצעים המנויים בפקודה.

הגם שלרשם האגודות מעמד מיוחד ולפסק הבורר שהוא מאשר יש תוקף כשל פסק דין של בית משפט מחוזי - עדיין אין מדובר בפסק שניתן על ידי בית המשפט עצמו. בהיעדר הוראה מפורשת הקובעת כי הרשם הוא טריבונל מהסוגים המנויים ב"פקודת ביזיון בית משפט" - יש לדחות את בקשת החבר.

עדיין, מבהיר השופט, פסק בוררות שאושר לפי סעיף 52(5) לפקודת האגודות, ניתן לאכיפה בהליכי הוצאה לפועל, כפי שניתן לאכוף פסק דין של בית משפט.

החבר, קובע השופט, ישלם לקיבוץ שכר טרחת עורכי דין בסך 5,000 ש"ח.