12 מועמדים, חברים באגודה השיתופית, התמודדו בבחירות לוועד ההנהלה על שבעה מקומות. שבעה מבין המועמדים, שדורגו עם מספר המצביעים הגבוה יותר - נבחרו לוועד. ההפרש בין מספר הקולות שקיבלו רוב המועמדים לבין זה שקיבלו המועמדים שדורגו מעליהם - היה קטן, בין קול אחד לארבעה.

עוד עניינים משפטיים מקיבוצים:
עין גדי: כ-1.5 מיליון ש"ח לנער שנפצע בבריכה
מזכיר הקיבוץ טעה - מי ישלם?
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

שניים מהמתמודדים פנו אל רשם האגודות השיתופיות בבקשה כי יורה על פסילת הבחירות. לטענתם, הצביעו שלושה מחברי האגודה באמצעות ייפוי כוח בכתב שמסרו לחברי אגודה אחרים, על-אף ששהו בארץ במועד הבחירות, וזאת בניגוד להוראה מפורשת בפקודת האגודות השיתופיות, שמתירה מתן ייפוי כוח לחבר אחר לצורך הצבעה, רק אם החבר נותן ייפוי הכוח נמצא בחו"ל בעת ההצבעה (אין מדובר במקרה בו חבר באגודה רשאי למנות, באמצעות ייפוי כוח, את בן זוגו כמורשהו באסיפה, לצורך ההצבעה, בין אם החבר נותן ייפוי הכוח נמצא בארץ ובין אם לאו).

עוזר רשם האגודות סבר כי אכן, ההצבעה באמצעות יפויי הכוח היתה שלא כדין, אך לא פסל את כל הבחירות. מאחר שהבחירות היו חשאיות, הניח עוזר הרשם כי "שלושת הקולות הפסולים ניתנו, לכאורה, לכל אחד ואחד מהנבחרים", וכדי לתקן את הפגם, הוא הציע "לגרוע מכל אחד מהנבחרים שלושה קולות". מאחר שהתוצאה משפיעה רק על הנבחרים למקומות השישי והשביעי (ועל אלה שבאים אחריהם) - המליץ עוזר הרשם על קיום בחירות חוזרות למקומות השישי והשביעי בלבד.

שניים מהמועמדים מערערים על החלטה זו בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, ובאמצעות עורכי הדין דורון דיין וסיגלית דיין, הם טוענים שעל עוזר הרשם היה לפסול את הבחירות כולן ולקיימן מחדש.

השופטת נאוה בן אור מסכימה עם הטענה שבבחירות נפל פגם, המתבטא בהצבעה של שלושה חברים באמצעות ייפוי כוח, בניגוד לחוק. מדובר בבחירות שהוכרעו על חודם של קולות בודדים.
הפער בין המתמודדים השונים אינו גדול, וגריעה של שלושה קולות ממועמד זה או אחר - יכולה לשנות את התוצאה.

השופטת דוחה את ההנחה (שהציע עוזר הרשם) לפיה אלה שהצביעו באמצעות ייפוי הכוח "הצביעו עבור כולם", ומשכך, אינה רואה הצדקה לגרוע מנבחר זה או אחר שלושה קולות. במיוחד כשמדובר בבחירות חשאיות, מוסיפה השופטת, אין לדעת כיצד הצביעו מיופי הכוח.

הצבעה חוזרת לשני המקומות האחרונים בלבד, כפי שהציע עוזר רשם האגודות, אומרת השופטת, אינה דומה להצבעה כוללת עבור כל חברי הוועד, ויש בה כדי לעוות את רצון הציבור, במיוחד לאחר שזהותם של חמשת חברי הוועד האחרים כבר ידועה.

הפגם כאן הוא מהותי, אומרת השופטת, ויש בו כדי להשפיע על התוצאה, וכאשר יש חשש כי הסטייה מהחוק השפיעה על מספר קולות שבגינם הוכרעו הבחירות ועלולה היתה להשפיע על תוצאת הבחירות - יש לפסול את הבחירות כולן. לפיכך פוסקת השופטת כי יש לקיים בחירות כלליות לוועד האגודה השיתופית, ולא להסתפק רק ב"בחירות חלקיות" לשני המקומות האחרונים.