קורא שאל: אילו עניינים מבטחים את ממלאי התפקידים בקיבוץ. האם ייתכן ביטוח למקרה של שיקולים שגויים של נושאי המשרה הגורמים הפסד לאגודה, והאם הביטוח מעניק כיסוי גם לעניינים אישיים, כאשר בעלי תפקידים יוצאים חייבים בדין (בגין התנהגות אישית לא ראויה כלפי חבר, או בעל תפקיד שחרג מסמכותו, וגרם נזק ליחיד או לחברה הקיבוצית).

עוד תשובות על שאלות משפטיות מקיבוצים:
צריך לדווח על הכנסות מהשכרת דירה בקיבוץ?
חדר כושר בקיבוץ - מה מותר ומה אסור?
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

האם כאשר בעל תפקיד מואשם בלשון הרע, ובית המשפט חייב אותו בפיצוי כספי והוצאות משפט - הוא רשאי להשתמש בביטוח ולשלם את חובו מכספי הקהילה? האין זה אבסורד? שהרי אם התשובה חיובית, יכול בעל תפקיד להעליל על חבר דברים, וכשיימצא חייב בדין, הקהילה תשלם מכספה שלה לחבר שזכה במשפט מול בעל התפקיד.

למעשה, זהו מצב בו הזוכה משלם מכספו לעצמו, ועוד מעורר עליו את כעסם של חברי הקהילה, שכספם עובר למעשה אליו. ומהו המצב כאשר נגזר על נושא משרה תשלום קנס בעניין בו הואשם באופן אישי?

ויש תשובה: ביטוח אחריות נושאי משרה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בגין נזק כספי שנגרם עקב "מעשה שלא כדין", שאלה ביצעו. מדובר במעשה או מחדל שעשו או שנמנעו מלעשות, בתום לב או מחמת רשלנות. חוק החברות מטיל אחריות אישית על דירקטורים ומנהלים, רואה בהם את שומרי הסף של הארגון, גם אם נהגו בתום לב, ומתיר לתבוע אותם אישית.

פוליסת הביטוח לא נועדה לשחרר את נושא המשרה מאחריות, אלא להגן על נושא משרה בתאגיד, שהוא המבוטח, במקרה של תביעה על ידי צד שלישי כנגד נושא המשרה בגין נזק כספי שעילתו "מעשה שלא כדין", אשר נטען כי נעשה על ידי נושא המשרה בתוקף תפקידו בתאגיד וגרם לנזק כספי. הביטוח נועד גם לשפות את התאגיד, הנושא בנזק הכספי אשר הוטל על נושא המשרה בתביעה מכוסה. בין התובעים ניתן למנות: ספקים, לקוחות, בעלי מניות, מפרקים, כונסי נכסים, מתחרים, רשויות, משקיעים וכו'.

חוק החברות, כמו גם חיקוקים אחרים, מטיל חבויות אישיות על נושא המשרה, לרבות חובת זהירות וחובת אמונים. פוליסת הביטוח מכסה בדרך כלל את החבויות הללו, בכפוף לחריגים מפורשים הכלולים בפוליסה. משמעות הכיסוי היא שחברת הביטוח תשלם למבוטח (נושא המשרה) את התשלום שהקיבוץ, לפי הדוגמה הזו, שילם לו, בכפוף לסייגים שבחוק, ואשר אותו שילם נושא המשרה כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו, או תשפה את בעל הפוליסה (התאגיד שרוכש את הפוליסה עבור נושאי המשרה המכהנים בו, הקיבוץ למשל).

דובי ניצן (מקיבוץ פלמחים) מ"ביטוח חקלאי" מסביר כי במקרה של קיבוץ, נרכשת הפוליסה על ידי האגודה עבור נושאי המשרה שלה. אכן, האגודה משלמת את הפרמיה ואת סכום "ההשתתפות העצמית" (מקופת הקהילה), אבל את "הנזק" שלגביו יש כיסוי בפוליסה, כולל הוצאות משפטיות - מכסה חברת הביטוח.

ניצן מדגיש שהפוליסה אינה מכסה שיקולים שגויים של ההנהלות, אלא מחדלים של נושאי המשרה שלה. הכיסוי ניתן בדרך כלל למקרים שהם בגדר "מעשה שלא כדין", ובהם: הפרת חובת זהירות, הפרת חובת אמונים בתום לב (כאשר לנושא המשרה היה יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת התאגיד), אישום פלילי, חריגה מסמכות.

עוד מדגיש ניצן כי הפוליסה אינה מכסה נזק שנגרם לתאגיד עצמו (למעט מקרים של תביעה נגזרת), ואף אינה מכסה תביעות נגד נושא משרה אם נגרם הנזק כתוצאה מכוונת ממעשים שנועדו להשגת רווח אישי למבוטח, מעשים שנעשו שלא ביושר, תרמית, קנסות, עונשין, נזקי גוף ורכוש ועוד.

קיים איסור לשפות נאשמים בגין קנסות ועונשים הנפסקים באישום פלילי, שכן אלה אינם נובעים מנזק כספי, אלא מהפרות חוק או מעבירות על החוק. אולם החוק, מוסיף ניצן, מתיר לבטח הוצאות הגנה משפטית. לדוגמה:
הביטוח מכסה הוצאות משפטיות במקרה של אישום בבנייה ללא היתר, או הפעלה של גני אירועים ללא אישור - אך אין כיסוי ביטוחי לגבי תשלום סכומי הקנסות, במקרים אלה.

הפוליסה מכסה תביעות דיבה והשמצות (יש כיסוי ביטוחי לגבי הפיצוי שיוטל על נושא המשרה), שכן החוק מתיר לבטח אותם. אכן, בתשובה לשואל, אומר ניצן כי קיים לכאורה "אבסורד" המאפשר לבעל תפקיד להשתמש בביטוח "לפגיעה" בחבר (לשון הרע או השמצה), על חשבון הקהילה.

אך אין לראות כך את הדברים: ההגנה על בעל תפקיד מעוגנת בחוק, ומטרתה לאפשר לו לפעול בתום לב, וגם לעשות שגיאות, כלכליות וחברתיות. גם ביטוח "צד שלישי" וביטוח "חבות מעבידים", מציין ניצן, נועדו להגן במקרים של רשלנות, והתאגיד נושא בעלות הפרמיה וגם בסכום ההשתתפות העצמית.

עוד ניתן כיסוי ביטוח בפוליסה לתביעות של יחידים, זרים או חברים, נגד נושאי משרה באגודה