רשת "דרכא בתי ספר", מיסודם של קרן רש"י ו"כי"ח אליאנס", היא הזוכה במכרז להפעלת בית הספר "גאון הירדן" (בקיבוץ נווה איתן), הפועל בתחומה של המועצה האזורית עמק המעיינות, משנת הלימודים תשע"ג. כך אישר בית המשפט העליון, עת דחה את ערעור "עתיד רשת חינוך", שעתרה נגד זכייתה של "דרכא" במכרז.

עוד על בתי הספר הקיבוציים:
משבר ופיטורים בבית הספר המיוחד "שפרירים"
כדורסלן העבר דודו גורן - מנהל בית ספר
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

עיקרון השוויון ותחרות הוגנת במכרז - הם עקרונות-על בדיני המכרזים. לפיכך, פגמים בניהול המכרז, או במסמכי ההצעה שהוגשה, יכולים להביא לביטול המכרז או ההצעה הזוכה. בבית המשפט המחוזי בחיפה טענה "עתיד", בין היתר, כי יש לבטל את הצעתה הזוכה של דרכא, לנוכח פגמים שנמצאו בערבות הבנקאית שזו צירפה למכרז.

לטענתה, לפי המכרז היה על המציע להפקיד לטובת המועצה האזורית ערבות בנקאית תקפה לתשעים ימים, מיום 30 במאי 2012, בסך 50 אלף ש"ח. בפועל, צירפה דרכא כתב ערבות שתוקפו עד 1.6.12, כלומר נתנה ערבות שמטיבה עם המועצה, שכן תקופתה ארוכה ביומיים מהנדרש, וזהו פגם שיש בו, לטענתה, כדי לפסול את ההצעה.

"הכלל הוא שיש לדקדק בלשונה של ערבות בנקאית המוגשת להבטחת הצעה למכרז, שכל פגם בה עלול לפוסלה ובד בבד לפסול את ההצעה שאליה צורפה", אומר השופט יצחק כהן מבית המשפט המחוזי בחיפה, אך מסביר שאם הפגם אינו מסכל את מטרת הערבות ותיקונו אינו עומד בסתירה לעיקרון השוויון, התחרות ההוגנת וטוהר המידות במכרזים - ניתן להכשירו.

בית המשפט מוצא כי מדובר בשגגה, בתום לב, שנובעת מספירה טכנית גרידא, מניין שלושה חודשים קלנדריים מול מניין תשעים יום, ואין מדובר בכוונת מכוון. אין בפגם זה, מוסיף השופט, כדי לפגום בתכלית הערבות וביכולתה של המועצה להיפרע במקרה שהזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו.

השופט דוחה גם את הטענה כי מדובר בהצעה זולה מדי. "חובה על ועדת המכרזים לבחון את ההצעות, ולוודא כי בבחירת הצעה זולה מדי לא יצא שכרה של המועצה בהפסדה, אך גם הצעה הפסדית אינה נפסלת מניה וביה, אלא מחייבת בדיקה קפדנית של חברי הוועדה בנוגע ליכולתו של המציע לעמוד בתנאי המכרז". השופט מסביר שהמציע אינו חייב לשכנע ברווחיות ההצעה מבחינתו, וכי ועדת המכרזים אינה נדרשת לבחון את שיקולי הרווח וההפסד של המציע ואת כדאיותה הכלכלית של הצעתו.

יחד עם זאת, קובע בית המשפט המחוזי כי תנאי סף להגשת הצעה הוא כי התאגיד המשפטי של המציע יהיה "חבר בני אדם של שבעה לפחות, שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית" (בהתאם להגדרה בהחלטת מנהל מקרקעי ישראל בקשר לכך). לתנאי זה יש משמעות, מסביר השופט, כי השטח מוחכר מאת המנהל לרשות המקומית ללא מכרז, ולפי חוזה החכירה בין המנהל לבין המועצה, היא לא רשאית להעביר זכויותיה בקרקע,
לרבות "מסירת חזקה או שימוש במוחכר", אלא אם כן חוכר המשנה או השוכר מוגדר כ"מוסד ציבורי", כתיאורו בהחלטות מנהל מקרקעי ישראל.

בתנאי זה לא עמדה עתיד, ומכל הנימוקים הללו דחה בית המשפט את עתירתה. העותרת מיהרה וערערה לבית המשפט העליון, אך השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון, פסק שאין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי, והסביר כי שנת הלימודים אמורה להיפתח בקרוב, ולכן "הזכייה היא בגדר מעשה עשוי", במיוחד כאשר עתיד אינה יכולה לזכות, שכן לא עמדה בדרישות הסף לעניין מוסד ציבורי.

הרכב השופטים - אשר גרוניס, אסתר חיות ויורם דנציגר - הכשיר את הזכייה וחייב את עתיד לשלם 25 אלף ש"ח לדרכא, ועוד סכום זהה למועצה האזורית.