קיבוץ הסוללים מקיים באמצעות אגודה שיתופית את הפעילות העסקית של מדגרת עופות המצויה בבעלותו (הקיבוץ הוא ה"חבר" באגודת המדגרה). הקיבוץ, מרכז המשק (באותה תקופה), אגודת המדגרה ומנהלה הורשעו בבית משפט השלום בנצרת - בעבירות הגנת הסביבה (חוק המים והחוק למניעת מפגעים).

עוד ענינים משפטיים מקיבוצים:
אין מסמך תנאי העסקה? לא תקבל את הכסף
איך משכירים דירה בקיבוץ
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

לפי הנטען הם הציבו מכולה ואליה סילקו פסולת מהמדגרה שכללה, בין היתר, שרידי ביצים, פגרי אפרוחים ונוזלי ביצים. תשטיפים מזהמים זלגו מהמכולה דרך דלתה האחורית ודרך חורים בקרקעיתה ובדפנותיה, על פני הקרקע ולתוך אפיק נחל ציפורי ובסמוך לו, גרמו לזיהום מי התהום בסביבה, ויצרו ריח חזק ובלתי-נסבל באזור.

בית המשפט קבע כי קיבוץ הסוללים אחראי משום שהוא "הבעלים" של אגודת המדגרה; כי מרכז המשק אחראי משום ששימש מרכז המשק בקיבוץ והיה נושא משרה ("חבר בוועד ההנהלה") באגודת המדגרה; מנהל המדגרה נמצא אחראי באופן ישיר להתקנת המכולה, ואף המדגרה עצמה נמצאה אחראית לעבירות הללו.

באמצעות עו"ד גיורא מיכאלי הם מערערים לבית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים. פרקליטות המדינה סבורה שהרציונל בהרשעתם של הקיבוץ ומרכז המשק הוא הטלת אחריות על מי שבידיו הכוח למנוע את ביצוע העבירה. שניים אלה, אומרת המדינה, יכלו למנוע את העבירה ולא עשו כן.

השופטת אסתר הלמן בוחנת מושכלות יסוד בתחום האגודה השיתופית, ואומרת כי אגודה שיתופית היא אישיות משפטית עצמאית. "זהו גוף משפטי נפרד מהאישיות המשפטית האינדיבידואלית של כל חבר וחבר. האגודה השיתופית אינה צירוף של יחידים, אלא יצור חדש, נפרד מהחברים המרכיבים אותו, ובעל קיום עצמאי. לעובדה שהאגודה היא אישיות משפטית עצמאית יש השלכות משפטיות בתחומים רבים".

למשל: "יכולה האגודה להיות בעלת זכויות ובעלת נכסים, להתקשר בחוזים ולקבל על עצמה התחייבויות". על אגודה שיתופית, כמו תאגיד אחר, ניתן להטיל "אחריות פלילית אישית". מאחר שבפועל לא התאגיד עצמו ביצע את העבירה, מסבירה השופטת, אלא האנשים שפועלים, בסמכות, בשם התאגיד (שהם "האורגנים" שלו) - מייחס החוק לתאגיד "מחשבות ופעולות" של אורגנים המשמשים בתאגיד (זו טכניקה משפטית הקרויה: "תורת האורגנים"), והאחריות הפלילית האישית של התאגיד מתגבשת כתוצאה מכך שמתקיימים יסודות הנורמה הפלילית הנוגעת לעניין המסוים.

"לצד האחריות האישית של התאגיד בפלילים, קיימת האחריות האישית בפלילים של בני האדם הפועלים בתאגיד", מסכמת השופטת את העיקרון המשפטי. כך יכול התאגיד להיות אחראי אישית בפלילים, למרות שהפועלים בשמו אינם אחראים אישית בכך. לעומת זאת, הפועלים בשם התאגיד יכולים להיות אחראים אישית בפלילים, מבלי שהתאגיד יהיה אחראי בכך.

תנאי לאחריותו של נושא המשרה הוא שהתאגיד עצמו יהא אחראי, מוסיפה השופטת. נושא המשרה אינו נושא באחריות פלילית אם מוכח כי הוא לא ידע על דבר ביצוע העבירה או שנקט אמצעים סבירים לשמירת הוראות החוק. לא די בכך שנושא משרה יוכיח שלא ביצע את העבירה, כדי להשתחרר מהאחריות הפלילית, אלא עליו להוכיח כי לא היה מודע לביצוע של אותה עבירה או לא התרשל בכך שאפשר את ביצועה.

במישור המשפטי, מתארת השופטת, קיבוץ הסוללים אינו "בעלים" של אגודת המדגרה, שכן הוא לכל היותר חבר באגודה השיתופית, מה גם שהבעלות כשלעצמה איננה הופכת את הבעלים לאחראי לפעולות התאגיד. הקיבוץ לא היה מעורב בפעילות ובניהול השוטף של המדגרה, ומרכז המשק, כפי שהעיד, "ישב כנציג הבעלים" בדירקטוריון המדגרה, אך אינו עוסק בניהולו השוטף.

קיבוץ הסוללים הוא אגודה שיתופית שיש לה, כאמור, אישיות משפטית נפרדת מאגודת המדגרה. מאחר שלא הוכח כי אחד האורגנים של הקיבוץ אחראי לפעילות המקימה את יסודות העבירה הפלילית, הרי הקיבוץ,
ככזה - אינו אחראי באופן ישיר לביצוע העבירה שמיוחסת לאגודת המדגרה, ולכן יש לזכותו.

אכן, חוק המים והחוק למניעת מפגעים מרחיבים את האחריות הפלילית אל נושאי משרה בתאגיד (ובהם: מנהל, מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, עובד בכיר בתאגיד שאחראי לעניין הנדון), שכן הגיונם הוא שנושאי המשרה חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירות, אך אין הם מטילים אחריות על בעלים של תאגיד או חבר אגודה שיתופית או על בעל מניות בחברה.

האם אחראי מרכז המשק במקרה זה, לנוכח היותו נושא משרה וחבר בוועד ההנהלה של המדגרה? השופטת מוצאת שלא הוכח כלל שהוא היה חבר ועד ההנהלה של המדגרה ב"תקופת הפעילות המזהמת", אלא רק לאחריה. לכן, בהיעדר תשתית עובדתית, אומרת השופטת, יש לזכות גם את מרכז המשק מהעבירות בהן הורשע. השופטת מותירה על