לעיתים, כך נדמה, יש לרענן מושכלות יסוד בדיני האגודות השיתופיות. שני המקרים הבאים מעידים על כך.

עוד עניינים משפטיים בנושא אגודות שיתופיות:
למי מותר לעיין במסמכי אגודה שיתופית
בשורה לקיבוצים: אגודה שיתופית הנפיקה מניות
עוד עניינים משפטיים וסיפורים קיבוציים בעמוד הפייסבוק של "ידיעות הקיבוץ"

המקרה הראשון עולה משולחנו של עו"ד רמזי חוראני, עוזר רשם האגודות השיתופיות. מדובר במושב עובדים, בו התעוררה מחלוקת לגבי תקפותה של החלטה שהתקבלה באסיפת החברים על תשלום חובות מסוימים. עוזר הרשם מזכיר לצדדים כי הריבון באגודה שיתופית הוא האסיפה הכללית, "ומשעה שזו קיבלה החלטה ברוב דעות, כאמור בפקודת האגודות השיתופיות, הרי ההחלטה מחייבת את כל החברים, אף את אלה שלא תמכו בה".

כך, אומר עו"ד חוראני, נקבע גם בתקנון האגודה של המושב, וכך גם קובע הדין. הוא מאזכר את "תקנות האגודות השיתופיות - רשויות האגודה", הקובעות: "החלטה שנתקבלה כדין באסיפה הכללית של האגודה תחייב את כל חבריה, לרבות אלה שנמנעו, שנעדרו או שהצביעו נגדה". עוד מזכיר עו"ד חוראני לצדדים כי לאגודה השיתופית "אישיות משפטית עצמאית", שיש לה כשרות לזכויות ולחובות, בנפרד מחבריה. עיקרון זה, הוא אומר, אינו שנוי במחלוקת. לפיכך הוא קובע בנוגע למחלוקת שבפניו, שאין ספק כי חובות האגודה אינם החובות של חבריה.

המקרה השני מגיע מבית המשפט לענייני משפחה בטבריה. מדובר במושב ובהורים שמינו את בנם וכלתם ל"בנים ממשיכים". הזוג בנה את ביתו בנחלת ההורים והתגורר בו מעל עשרים שנה. 22 שנים מאוחר יותר נרצח הבן בנסיבות טרגיות, וממועד זה ואילך התערערה מערכת היחסים בין ההורים לבין כלתם עד כדי קרע ונתק מוחלט. ההורים ביקשו לבטל את מינוי בנם המנוח ואשתו כבנים ממשיכים, כך שיוכלו להעביר את זכויותיהם בנחלה לבן אחר.

אחת הסוגיות שעולות לפני השופט אסף זגורי במקרה זה עוסקת בסמכות "האורגנים באגודה" ("מזכירות", "אסיפת חברים"). השופט מסביר כי יש להבחין בין התפקידים והסמכויות של ועד האגודה לבין אלה של האסיפה הכללית; מדובר בשני אורגנים מרכזיים באגודה השיתופית, עם חלוקת סמכויות ביניהם.
האסיפה הכללית היא "הגוף המחוקק" של האגודה השיתופית, ואילו הוועד הוא המוסד המנהל של האגודה.

ועד, אומר השופט, פירושו המוסד המנהל של אגודה רשומה אשר בידו הופקדה הנהלת עסקיה. במסגרת הניהול אחראי הוועד, בין השאר, על ניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה. הוועד וחבריו פועלים בתחום סמכויותיהם לטובת האגודה וללא אפליה, הוועד כולל מספר חברים מצומצם הנבחרים באסיפה הכללית של החברים, ותפקידו הוא ביצועי.

לעומתו, כוללת האסיפה הכללית את כל חברי האגודה. לעניין הסכסוך שהובא לפניו, מציין השופט כי האסיפה הכללית היא היחידה האמונה על הליך ההצבעה והקבלה של חבר חדש לאגודה, ובנושא "הבן הממשיך" הוא אומר כי גם אם האסיפה הכללית לא היתה מאשרת את חברותו של הבן שנרצח, "לא היה בכך כדי לפגום במינוי כל עוד הוריו בחיים". אך הבה נותיר, כאמור, את סוגיית הבן הממשיך למושבים.