מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו מיידית, והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין. על הצד החייב לשלם ללא עיכוב את הסכום שנפסק לצד שזכה.

גם היבט המיסוי נכנס לשיקולים. צילום המחשה: שאטרסטוק

עיכוב ביצוע פסק הדין - כלומר, עיכוב התשלום לזוכה - מותנה בדרך כלל בהצטברות שני גורמים: הראשון, הנזק היחסי שייגרם למבקש העיכוב מאי־היענות לבקשת העיכוב הוא גדול מהנזק הצפוי למי שזכה אם יעוכב הביצוע; והשני - סיכויי הערעור טובים.

"כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על הצד החייב, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח שהצד החייב לא יוכל לגבות את כספו בחזרה אם יזכה בערעור". כך אמר השופט אילן איטח מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

השופט איטח דן בבקשה של חברה בע"מ לעכב ביצוע של פסק דין, ולפיו חויבה לשלם לחבר קיבוץ את סכום תביעתו שזכה בה (פיצויי פיטורין, עמלות מכירה, הודעה מוקדמת, הוצאות משפטיות ועוד).

בבית הדין טענה החברה החייבת, באמצעות עו"ד עילם וייס, כי שיעורו הגבוה של סכום פסק הדין, יותר ממיליון שקלים, מעלה חשש כי אדם ממוצע, קל וחומר הזוכה - חבר קיבוץ העובד כשכיר - יתקשה להשיבו אם יתקבל הערעור.

החברה, לעומת זאת, היא ותיקה וסולבנטית (בעלת כושר פירעון לפרוע את חובותיה), כך שאם יידחה ערעורה, אין חשש שלא תשלם את הסכום שנפסק.

החבר, באמצעות עורכי הדין אילת דגן־זילבר וארז רייפנברג, טענו שסיכויי הערעור קלושים, שמצבו הכלכלי של החבר איתן, שחשבון הבנק שלו ביתרת זכות גבוהה וכי הבית שבו הוא מתגורר בקיבוץ, באזור מבוקש, הוא קניינו שלו ושל אשתו, מבלי שרובצת עליו משכנתא.

לחברה היתה טענה מעניינת: חברי הקיבוץ מחויבים במיסוי פרוגרסיבי לקיבוץ לפי גובה הכנסתם. משכך, אם יתקבל ערעורה והחבר יידרש להשיב את הכספים, יהיה קושי רב בגביית הסכומים שכבר שילם לקיבוץ בגין הכספים שזכה בהם.

השופט נעתר חלקית לבקשה, ואמר כי בדרך כלל אין מקום לעיכוב ביצוע מאחר שמדובר בחיוב כספי בשיעור ניכר, אך גובה הסכום יכול לשמש שיקול בהערכת מידת הקושי בהשבתו.

"ניתן להניח כי אדם ממוצע יתקשה בהשבת סכומים בסדרי גודל כה גבוהים", אמר השופט, "אם יכלה אותם בתקופה שעד שתינתן החלטה בערעור על פסק הדין שמכוחו בוצעו התשלומים.

"קיים סיכון כי החבר יתקשה בהשבת הסכום אם יתקבל הערעור כנגדו במלואו או בחלקו. כן יש להביא בחשבון שאם ישולמו הסכומים כבר כעת, הרי שהשבתם בעתיד עשויה להיות כרוכה בקשיים גם בשל היבטי מיסוי.

"שוכנעתי כי לא ייגרם לחבר נזק ממשי אם ישולם כעת חלק מסכום פסק הדין, והיתרה רק לאחר פסק דין סופי", הוסיף השופט, ופסק לעכב תשלום חלק מהסכומים שבנוגע להם קיימות טענות ראויות לבירור בערעור. החברה החייבת תפקיד כתנאי לעיכוב את הסכום המעוכב בקופת בית הדין, או תמציא ערבות בנקאית מתאימה.