אגודת "משקי המפרץ" היא אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות בבעלות 26 קיבוצים ומושבים שיתופיים בגליל המערבי ובעמק זבולון.

השתלב בפעילות כקיבוץ נלווה. תובל, צילום: ניל מרסר

האגודה הוקמה ב־1948, והיא פועלת כארגון הקניות וכזרוע הפיננסית של תשלובת מילואות (מערכת קואופרטיבית ענפה שהקימה האגודה ב־1960, הכוללת חברות ומפעלים העוסקים בעיבוד תוצרת חקלאית שמייצרים חברי האגודה).

באמצע שנות השמונים של המאה שעברה פקד את המגזר החקלאי משבר עמוק שהביא לקריסתם של כמה מארגוני הקניות. אגודת משקי המפרץ חוותה אף היא קשיים, עד שהגיעה בשנת 2001 להסדר החוב, ומאז התאוששה וצמחה.

באמצעות עו"ד יעל לוטן (עוז, לוטן, עינב, אבידור ושות') ביקש קיבוץ תובל מרשם האגודות השיתופיות לתקן את פנקס החברים של אגודת משקי המפרץ, ולקבוע כי הוא חבר באגודה, הגם שלא התקבל באמצעות הצבעה באספה. לשם כך עליו להוכיח שהאגודה נהגה בו כחבר, והוא התנהג כחבר באגודה.

תובל נוסד ב־1980, והיה אחד מארבעה קיבוצים צעירים (עם מורן, לוטם וכישור) שהתקבלו כמועמדים לאגודה. מעת קבלתו השתלב הקיבוץ בפעילות הכלכלית של האגודה, שראתה בכל אחד מהקיבוצים הללו "קיבוץ נלווה" (קיבוץ שקיבל שירותים מהאגודה אף על פי שאינו חבר בה).

"קיבוצים נלווים", טענה האגודה, "לא השתתפו באספות כלליות רגילות, לא היתה להם זכות הצבעה, וגם לא זכות לבחור או להיבחר. הם לא זומנו לאספות שוטפות אלא רק לאספות שנתיות, שאליהן זומנו גם גורמים נוספים שאינם חברי אגודה.

הקיבוץ סיפר כי בשנת 2000, כשלא קיבל חלק בדיבידנדים שחילקה האגודה לחבריה (שמקורם ב"אלון"), הוא הבין לראשונה שהאגודה אינה רואה בו חבר מן המניין.

הקיבוץ טען כי סטטוס של מועמדות אינו יכול להתקיים לנצח, ושעל האגודה היה להביא את חברותו להצבעה באספה. לפיכך ביקש לקבוע כי הוא נעשה חבר באגודה משנת 1984 מכוח התנהגותו כחבר.

האגודה, באמצעות עו"ד אסף שימשי (בלטר, גוט, אלוני ושות'), טענה כי לא ראתה בתובל חבר בה, והוסיפה שתקנון האגודה שולל קבלה לחברות על דרך התנהגות.

עוזרת הרשם דנה ביאלר. צילום: אלבום משפחתי

"בסוף שנות השמונים של המאה שעברה הוצע לקיבוץ להצטרף כחבר לאגודה, אולם הוא סירב", טענה האגודה.

"בעת הסדר החובות לאגודה לא נדרש הקיבוץ לחתום על ערבויות כשאר החברים האחרים, שכן היא לא ראתה בתובל חבר". עוד טענה האגודה שתקנונה אינו קובע שעל המבקש להתקבל לחברות בה לעבור תקופת מועמדות, ואף אינו קובע לוח זמנים להבאת הבקשה לפני האסיפה הכללית להכרעתה.

עו"ד דנה ביאלר, עוזרת רשם האגודות, הדגישה שקיים שיהוי של ממש בהתנהלות תובל באשר לבקשתו להיות חבר באגודה לאחר שגילה שהאגודה אינה רואה בו חבר מן המניין.

"על הקיבוץ היה לעמוד על זכויותיו בתוך פרק הזמן המוקצב בדיני ההתיישנות", אמרה עוזרת הרשם. היא קיבלה את טענת ההסתמכות הכפולה של האגודה, שלפיה החברים בה הסתמכו בהתנהלותם על כך שמצבת החברים הקיימת אינה כוללת את תובל, ועל כך שהלכה למעשה, בחלוף שנים כה רבות, תובל ויתר על טענותיו בעניין החברות.

"בקשת קיבוץ תובל לתיקון פנקס החברים זמן כה רב מהמועד שבו נודע לו שאינו חבר מהווה גורם משמעותי לדחיית טענותיו", פסקה עו"ד ביאלר, וציינה שבתקופה זו גם תוקן תקנון האגודה, וכיום הוא אוסר על קבלה לחברות על דרך ההתנהגות.

"מערכת היחסים המיוחדת בין הקיבוץ לאגודה, כפי שטען הקיבוץ, אינה יכולה לשמש אמתלה להמתנת הקיבוץ על עמידתו על זכויותיו משנת 2000, ועד פנייתו לרשם בשנת 2015. עמדת הקיבוץ, שנמנע מפנייה לערכאות, אינה יכולה להתקבל כנורמת התנהגות סבירה", הוסיפה עוזרת הרשם.

ביאלר דחתה אפוא את בקשת תובל להכרה בחברותו מכוח התנהגות. "בענין זה", הסבירה, "חייבת להתקיים דואליות, וזו לא התקיימה. גם אם הקיבוץ ראה את עצמו חבר אגודה, לא זו היתה עמדתה הידועה של האגודה, ואין בכך שהקיבוץ קיבל שירותים מהאגודה בדומה לקיבוצים־חברים אחרים כדי להכריע את הכף".

ביאלר הוסיפה שמן העדויות עלה שהוצע לקיבוץ, כמו לקיבוצים הנלווים האחרים, להצטרף לאגודה; אך אלה לא מיהרו לעשות כן, ואף נמנעו מכך. סוף דבר, עוזרת הרשם דחתה את בקשת תובל לראות בו חבר מן המניין באגודת משקי המפרץ.