התקנון קבע. אין לרשם האגודות סמכות למינוי בורר | צילום המחשה: שאטרסטוק

במקרה של מחלוקת בקשר עם הליך השיוך, קובעת הוראת יישוב הסכסוכים בחוברת השיוך (שאושרה בהחלטת אסיפת החברים) כי על הצדדים לפנות תחילה למסלול גישור. אם לא יצלח הגישור, תועבר המחלוקת להכרעה של בורר, או של צוות בוררים, בהסכמת הצדדים. בהיעדר הסכמה על זהות הבורר - יועבר הסכסוך להכרעת בורר שימונה בידי רשם האגודות השיתופיות.


היורשים פנו אפוא לקיבוץ וביקשו לקיים הליך גישור או בוררות לפי הקבוע בחוברת השיוך, וביקשו את הסכמתו לשם של מגשר או של בורר שהם הציעו. הקיבוץ סירב, והשיב כי לשיטתו יש ליישב את הסכסוך לפי הקבוע בתקנון הקיבוץ, דהיינו לא לפי המנגנון שבחוברת השיוך, אלא במוסד לבוררות ולגישור של התנועה. התברר כי תקנון הקיבוץ, בשונה מהאמור בחוברת השיוך, קובע כי יישוב סכסוכים בקיבוץ יהיה במוסד לבוררות.


משכך פנו היורשים, באמצעות משרד עורכי הדין גושן־לוי, לרשם האגודות השיתופיות בבקשה שזה ימנה בורר ליישב את הסכסוך. הקיבוץ התנגד, ובאמצעות עו"ד אלון וילנר (חגי שבתאי שפירא ושות') הסביר שמעמדה של חוברת השינוי הוא כשל החלטת אסיפה, וככזו היא כפופה להוראות תקנון הקיבוץ. משכך, אמר הקיבוץ, סעיף הבוררות בתקנון הקיבוץ גובר על סעיף הבוררות בחוברת השיוך, ולכן, יש לנהוג לפי התקנון. הקיבוץ סיפר שסכסוכים דומים כבר התבררו במוסד לבוררות לפי סעיף יישוב הסכסוכים שבתקנון הקיבוץ, ולא בהתאם למנגנון שב"חוברת השיוך".


עוזרת רשם האגודות, עו"ד דנה ביאלר, שדנה בבקשת היורשים, אמרה כי סמכותו של רשם האגודות למנות בורר בסכסוכים יכולה לקום מכוח הוראה מתאימה בתקנון הקיבוץ או מהסכם בין צדדים, הקובע כך. לפי תקנון גינוסר, "הכתובת" ליישוב הסכסוכים אינה רשם האגודות אלא המוסד לבוררות. אם כך, כיצד נוהגים במקרה שבו יש סתירה בין החלטת האסיפה לבין תקנון הקיבוץ?


"במדרג הנורמות בדיני אגודות שיתופיות", הסבירה עו"ד ביאלר, "תקנון האגודה גובר על החלטת האסיפה. לפיכך, החלטת אסיפה המנוגדת לתקנון הקיבוץ נסוגה אל מול הוראת התקנון.


"במקרה זה, בהיעדר הסכמה בין הצדדים, ובמצב של סתירה בין החלטת האסיפה להוראות התקנון, אין לרשם האגודות סמכות למינוי בורר. תקנון הקיבוץ גובר ויש לפעול לפיו", פסקה עוזרת הרשם. הכיצד, התרעמו היורשים. הרי למקרים כאלה נקבעה בחוברת השיוך הוראה נוספת, האומרת שבמקרים שבהם קיימת סתירה בין חוברת השיוך לבין הוראות החלטה קודמת של מוסדות הקיבוץ - יחול האמור בחוברת.


"אין בכך כדי להועיל", השיבה עוזרת הרשם, "שכן גם הוראה זו, במעמד נורמטיבי של החלטת אסיפה נחותה מהתקנון, מה גם שלפי נוסח ההוראה יש לה עדיפות רק בתחרות עם החלטה אחרת של מוסדות הקיבוץ, ולא מול הוראות תקנון הקיבוץ. לו היה פועל הקיבוץ ומכליל את הוראות חוברת השיוך בתקנונו (או כנספח לו), כי אז היתה לרשם הסמכות למנות בורר".
סוף דבר, עוזרת הרשם דחתה את בקשת היורשים וחייבה אותם בהוצאות הקיבוץ בסך 250 שקלים. המחלוקת תתברר במוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.