על שמה של חברת הקיבוץ השיתופי יזרעאל שהלכה לעולמה הייתה קופת גמל שהקיבוץ פתח עבורה, כחלק מהסדרים פנימיים בקיבוץ.

טענת התובעת, הבת והיורשת של המנוחה - באמצעות עו"ד גדעון הייכל - היא כי אימה המנוחה מינתה אותה כמוטבת יחידה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות שלה. מנגד טענה "קרן המילואים של חברי קיבוץ יזרעאל" כי בידי הקרן כתב הרשאה מאת המנוחה, ולפיו קרן המילואים היא המוטבת בקופות החברה המנוחה, ולכן הזכאות לכספים אלה היא שלה.

בתה של המנוחה עתרה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בתביעה לקבוע כי היא זכאית לכספים אלו. כנגדה התייצבה קרן המילואים, באמצעות עו"ד עומר כהן (שלמה כהן ושות'), וביקשה לדחות את התביעה על הסף, עוד קודם בירור התביעה לגופה. הקרן טענה שאין לבית הדין סמכות עניינית לדון בתביעה. במילים אחרות, טענת הקרן היא שאין לבית הדין לעבודה סמכות לדון בעניין המשפטי המסוים הזה.

סכסוך כספי. כל צד טוען שהוא המוטב בקופות הגמל (צילום: שאטרסטוק)

קרן המילואים טענה שסמכותו של בית הדין לעבודה לדון בתובענות נגד קופות גמל מוגבלת למקרים שבהם המבוטח הוא עובד ולא עצמאי. החברה המנוחה לא הייתה "עובדת" והקיבוץ לא היה "מעסיק", אמרה הקרן. מדובר בקרן השתלמות שנפתחה על ידי הקיבוץ עבור החברה במעמד של עצמאי. הקרן הוסיפה ואמרה שקיימים הסכמים המסדירים את הזכויות והחובות הנוגעות להפקדות הקיבוץ לקרן ההשתלמות של המנוחה. לפי הסכמים אלו, כספי קרן ההשתלמות שייכים לקיבוץ ולא למנוחה (שעל שמה הופקדו הכספים). מדובר בסכסוך הנוגע למערכת היחסים עם המנוחה כחברת קיבוץ שיתופי, ולא במישור יחסי העבודה בין הצדדים. משכך, טענה הקרן, אין לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעה.

התובעת השיבה וטענה שקיים ספק בדבר חוקיות ההסכמים הללו, ובכל מקרה יש לדון בכך במסגרת ההליך עצמו, ולא במסגרת מקדמית של בקשה לסילוק על הסף.

עו"ד עומר כהן. לפי ההסכמים כספי קרן ההשתלמות שייכים לקיבוץ (צילום: שחר תמיר

השופטת מירב קליימן אמרה כי לבית הדין לעבודה סמכות עניינית לדון בתביעות הנוגעות לקופות גמל, אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעסיקים לקופות. יש לפרש באופן רחב את סמכות בית הדין לעבודה לדון בתביעות הנוגעות לביטחון הסוציאלי, ולכלל מוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים בישראל - בהם קופות גמל - בלא תלות בשאלת יחסי העבודה או באופי הסכסוך.

"הן קרן המילואים והן הבת היורשת הם חליפיה של המנוחה", הסבירה השופטת, "שכן כל אחד מהם טוען שהוא מוטב בקופות הגמל ולכן זכאי לקבלת הכספים שנצברו בהן. לתביעה זו זיקה ממשית לתחום הביטחון הסוציאלי, שכן יש לה השלכות ישירות על זכויות המנוחה וחליפיה בקופות הגמל. "משכך קונה בית הדין סמכות לדון בתובענה הן כשמדובר בתביעתו של עובד והן כשמדובר בתביעתו של עצמאי שהוא חבר בקופות".

סוף דבר, בית הדין (השופטת מירב קליימן ונציגי הציבור אבי ענתבי וניצה פרידמן) פסק שאין מקום לדחות את התביעה על הסף, אלא יש לברר אותה לגופה. נקבע כי הדיון יימשך, וכן כי קרן המילואים תשלם לתובעת 1,500 שקלים שכ"ט עו"ד. קרן המילואים מתכוונת לערער על ההחלטה. המשך יבוא.