מיצר. הזוג הפר כללים | צילום: מתוך ויקיפדיה"החלטת אגודה שיתופית בדבר קבלת חברים לשורותיה היא ייחודית, שכן האגודה השיתופית מבוססת על קשר אישי בין החברים ומבקשת לקיים עזרה הדדית בין חבריה. התערבות בתי המשפט בהחלטות האגודה באשר לקבלת חברים תיעשה בנסיבות חריגות וקיצוניות בלבד". דברים אלו אמר השופט יונתן אברהם מבית המשפט המחוזי בנצרת, כשדחה את עתירתם של בני זוג שביקשו להכיר בהם כחברי אגודת היישוב מיצר שבדרום רמת הגולן (לפנים קיבוץ, וכיום - לאחר שינוי סיווג - מושב עובדים).

עוד בשנת 2013 הורה רשם האגודות כי לוועד הממונה של מיצר הסמכות הבלעדית לקבלת חברים לאגודה. הואיל ובשלב ההוא טרם שונה הסיווג, חברים שביקשו להתקבל, הצטרפו ל"פרויקט מיצר", ובהם גם בני הזוג הללו. משנהיה מיצר למושב עובדים, קיבלו בני הזוג, כמו משפחות חדשות אחרות שביקשו להיקלט כחברים, הודעה בדבר התחלת תהליך קבלתם לחברות. לימים נמסר לבני הזוג שבקשתם לחברות סורבה, בנימוק שאינם מתאימים למושב מבחינה קהילתית.

באמצעות עו"ד הראל טיקטין טענו בני הזוג כנגד אי־סבירות החלטת הוועד.

מיצר, באמצעות עו"ד שגיא מירום ומקבי מירום, אמר שהתנהלות בני הזוג הביאה את הוועד הממונה לידי ספק באשר להתאמתם הקהילתית למקום, וכן באשר ליכולתם לעמוד בדרישות הכלכליות הניצבות לפני המשפחות שיתקבלו לחברות (בניית בית, תשלום בעד תשתיות ופיתוח משק חקלאי).

"במסמך ההצטרפות לפרויקט מיצר", אמר השופט, "הצהירו בני הזוג שידוע להם שקבלתם כחברים כלל אינה מובטחת, ולכן אין מקום לטענתם כי הסתמכו על כך שיתקבלו לחברות". הוא גם דחה את טענתם כי סירוב לקבלם בשל אי־התאמה לחיי קהילה צריך להתבסס על חוות דעת מקצועית (שלא התקבלה בעניינם), כאמור בתיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות בדבר "שיקולי ועדת הקבלה". "הוראות אלו", הסביר השופט, "חלות רק על יישוב קהילתי, ולא על מושב עובדים".

עוד התייחס השופט ל"חובת ההנמקה" של החלטת הוועד, ואמר שאכן אין לחייב אגודה שיתופית לנמק החלטה הנוגעת לאי־קבלתו של חבר (הנעשית בדרך של הצבעה באספה), אך לא כך כשמדובר בהחלטת ועד ההנהלה. עם זאת, נמצא כי נמסרה הנמקה לבני הזוג וניתנה להם הזדמנות ראויה לטעון כנגד ההחלטה.

"החלטת הוועד", אמר השופט, "היתה סבירה, והתבססה על כך שבני הזוג הפרו כללים בניהול השוטף של חיי הקהילה. התנהלות שכזו בתוך יישוב שהדגש בו הוא על ערך קהילתי, יכולה לפגוע במרקם הקהילתי ולהביא לידי כישלון נוסף של היישוב כפי שקרה בעבר".

השופט דחה את בקשת בני הזוג, וחייב אותם לשלם למיצר עשרת אלפים שקלים הוצאות משפט.