ביחד או לחוד? המערערים לא רצו לשלם בנפרד | צילום המחשה: שאטרסטוק

שורה ארוכה של שומות לתשלום מס שבח ומס רכישה הוציא מנהל מיסוי מקרקעין למשפחות חברים חדשים באחד הקיבוצים. מס השבח הוא המס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין, ומס רכישה הוא המס המשולם על רכישת הזכות במקרקעין. החברים והקיבוץ שלא הסכימו עם סכומי השומות, פעלו כדי להשיג עליהן והגישו ערר לוועדת הערר לענייני מיסוי מקרקעין.


על דרך חישוב המס בתהליך שיוך הדירות בקיבוצים, וכן על שווי העסקה, עוד יישברו כנראה לא מעט מקלדות. "עיקר הערר כאן", תיארה יו"ר הוועדה, "נוגע להסכם חברות בעצמאות כלכלית שנחתם בין הקיבוץ לבין משפחות החברים החדשים, וכולל הוראות בדבר תנאי ההצטרפות שלהם. כנספח לכל הסכם חברות בקיבוץ צורף הסכם דיור, העוסק בהקצאת מגרש לכל אחד מן המצטרפים החדשים ושעליו הם בונים את ביתם".


מנהל מיסוי מקרקעין קבע שהקיבוץ מכר לחברים אלה זכויות במקרקעין, ובהתאם הוציא שומת מס. לגישתו, לפי הסכם הדיור, כל מצטרף חדש לקיבוץ אינו יכול להיקלט כחבר קיבוץ אלא אם כן ירכוש זכויות במקרקעין, ומכאן יש הן מכירה והן רכישה החייבים במס.


הקיבוץ והחברים אמרו כי המהות הכלכלית האמיתית של המערכת ההסכמית שונה. אין אלה הסכמים למכירת קרקע, אלא הסכמים לקליטת חברי קיבוץ חדשים. אכן, יש בהסכמים התייחסות גם למגוריו של של החבר, אך זאת מהטעם שקליטת חבר קיבוץ חדש מחייבת התייחסות גם לשיכונו, כחלק ממערך היחסים הייחודי בקיבוץ. עוד נכללות בערר שאלות הקשורות להוצאות ולתשלומים הקשורים בפיתוח ושאותם הפקידו החברים החדשים שהצטרפו לקיבוץ, ואם יש לכך השפעה על שווי "העיסקה", וכפועל יוצא מכך - גם על גובה המס.


כשהגישו החברים את העררים על שומות המס, הם שילמו אגרת משפט אחת בסכום של 895 שקלים. מנהל מיסוי מקרקעין מפרקליטות המדינה אמר שמדובר בעררים נפרדים, ולכן יש לחייב כל אחד מהחברים בתשלום אגרה נפרדת.


מנגד טענו החברים כי מדובר בעסקה אחת. כל ההסכמים עם הקיבוץ נחתמו באותו יום, ומנהל מיסוי מקרקעין הוציא באשר לכל השומות החלטה אחת. מכאן שיש לראות זאת כערר אחד ולשלם אגרה אחת.


יו"ר הוועדה לא השתכנעה. הכלל הוא כי לכל שומה יש להגיש ערר נפרד. כל שומה היא אישית לכל נישום בפני עצמו, לפי נתוניו האישיים, גם אם הוא חלק מעסקה אחת, וכל נישום שאינו מסכים לשומה חייב לערור עליה, שאחרת השומה תהפוך להיות סופית.


בין הקיבוץ לבין כל אחד מהעוררים נקשר הסכם הצטרפות ודיור נפרד. לפי הדין, פסקה יו"ר הוועדה, בגין כל שומה אשר לגביה מוגש ערר - יש לשלם אגרת בית משפט. לפיכך על כל אחד מהעוררים לשלם אגרת משפט בעד הגשת הערר על השומה שנקבעה לו. כמו כן היא חייבה כל אחד מהעוררים לשלם 400 שקלים נוספים בגין הוצאותיו המשפטיות של מנהל מיסוי מקרקעין.