בעתירה לבג"ץ, שהוגשה בסוף השבוע שעבר, מבקשת המועצה האזורית מטה-אשר מתן צו על תנאי כנגד ממשלת ישראל, שר הבינוי והשיכון, השר לפיתוח הנגב והגליל וכן השר לענייני גמלאים. באמצעות עורכי הדין איתן מימוני ודב קרנר ("מימוני, שלוש ושות'"), טוענת העותרת שקיים חשש מעבר לסביר, כי כספים המיועדים לשיפוץ דירות קשישים יימנעו מחברי קיבוצים.

העותרת מתייחסת להחלטת ממשלת ישראל, מיום 23.10.08, על הקצאת 9.3 מיליון ש"ח לשיפוץ בתי קשישים בהתיישבות, המתגוררים ביישובים בעלי מדרג סוציו-אקונומי נמוך יחסית. להחלטה זו קדמה ישיבה חגיגית למדי, רווית קלישאות, שהתקיימה במשרד לענייני גמלאים, בהשתתפות חברי הכנסת אורית נוקד ושי חרמש, וכן מזכיר התנועה הקיבוצית גברי ברגיל. כולם החמיאו למשרד על שמצא לנכון לשדרג את איכות החיים של קשישי הקיבוץ. הסיכומים, כאמור, חצו בשלום את הממשלה, אבל משם, אומר עו"ד איתן מימוני, הועבר "התיק" לפקידי משרד השיכון והבינוי, וקיבל פרשנות שונה לחלוטין.

מהקריטריונים להקצאה שנקבעו במשרד עולה, למשל, כי זו תיועד רק "עבור בתיהם של קשישים המקבלים קצבת זקנה והבטחת הכנסה". תנאי זה, טוען עו"ד מימוני בשם מרשיו ממטה-אשר, הנו מפלה וחסר סבירות קיצונית, משום שהוא מותיר את קשישי הקיבוצים מחוץ לתחום. אלה אינם זכאים, מתוקף החוק, לגמלת הבטחת ההכנסה, למרות שבהיותם חברי קיבוצים "מתחדשים", טוענת העתירה, הם זכאים לגמלה המכונה "רשת ביטחון", הזהה במהותה ובשיעורה להבטחת ההכנסה הכללית.

הפליה יש גם בהנחיית משרד השיכון והבינוי, לפיה ישופצו רק בתים שהנם "בבעלות ישירה של הקשישים". לטענת העותרים הנחיה זו שגויה, משום שבהחלטת הממשלה נקבע כי "על הקשיש להיות בעל זכויות בדירה בה הוא מתגורר". גם "חכירה לדורות" או "בר רשות" - שבה אוחזים מרבית חברי הקיבוצים והמושבים בישראל - הנן בבחינת זכויות בדירה, נטען בעתירה.

העותרים דורשים דיון דחוף ומתן צו ביניים, משום שעל-פי לוח הזמנים שנקבע קיים חשש כי שימוש מוקדם בכספים יותיר את קשישי האזור בפני שוקת שבורה, גם אם תתקבל עמדתם בדיעבד. השופטת התורנית, עדנה ארבל, קבעה כי העתירה תיקבע לדיון בפני הרכב של שלושה שופטים, וכי על המדינה ליתן את תגובתה לבקשת העותרים לצו ביניים בתוך שבוע ימים.

נותר רק לקוות כי הבשורה של שר הרווחה, יצחק (בוז'י) הרצוג, אודותיה פורסם ב"הקיבוץ" רק לאחרונה, לפיה תעמיד קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי סיוע נרחב לקשישים קיבוציים, הנאלצים להתגורר ב"בתים מוגנים" - לא תעלה גם היא על שרטון הפרשנות של הפקידות הממשלתית.